Наукометричні бази даних

Про наукометричні бази даних

Наукометрична база даних – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитування статей, опублікованих у наукових виданнях.

Індекс цитування – визначення вагомості наукової роботи вченого чи наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію або автора в інших джерелах.

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, що складається з кількості публікацій автора та кількості цитувань цих публікацій.

Імпакт-фактор – визначення рейтингу журналу, що включає в себе кількість цитувань кожної статті протягом двох років після опублікування.

Наукометричні бази даних

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій.

Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.

У системі вищої освіти України науково-педагогічним працівникам для отримання наукового ступеня або вченого звання  і закладам вищої освіти для ліцензування і акредитації, отримання державного замовлення, рейтингування тощо необхідно мати певну кількість статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, які індексуються у  провідних наукометричних базах (Scopus або Web of Science Core Collection (WoS) та ін.)

Scopusнайбільша в світі єдина реферативна база даних і науко метрична платформа, що була створена в 2004 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Scopus надає гіперпосилання на повні тексти матеріалів. База даних доступна за умов підписки через веб-інтерфейс.

Web of Science
– реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проекту Web of Knowledge компанії Thomson Reuters. Наукометричний аппарат платформи забезпечує відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. Одним з ключових концептів наукометричного апарату платформи є імпакт-фактор (індекс впливовості) наукового видання.

MathSciNet – одна з найбільш авторитетних реферативних баз даних по математиці, підтримувана Американським математичним суспільством (AMS). Індексується більше 1800 математичних журналів, крім того є записи на 85000 монографій і 300000 доповідей з наукових конференцій. Всього більше 3 млн. записів, 2,2 млн. з них забезпечені рефератом/рецензією. Охоплення – з початку 1900 рр. по теперішній час. Доступ обмежений, за передплатою.

EBSCOhost – служба, що надає доступ до баз даних англомовних періодичних видань. Частина статей в базах представлена ​​у вигляді повних текстів, частина – тільки у вигляді анотацій. У EBSCO включені як найсвіжіші номери журналів, так і архів – для деяких видань аж до 1950-х років. EBSCOhost підключає користувача до кількох баз даних різної тематики. Найбільш корисними є бази даних Academic Search Premier, Buisness Source Premier і MasterFILE Premier – ті, в яких представлені журнали з економіки, менеджменту, соціології, політології, права та інші.

Index Copernicus (IC) – польська міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно проводить детальну експертизу журналів включених в свою базу даних. Представляє тільки метадані статей журналу (назва, анотація, автори, ключові слова, список літератури), при бажанні видавництво може публікувати посилання на повні тексти статей свого журналу.

Journal Citation Reports® – система об’єктивного оцінювання і порівняння провідних світових науково-дослідних журналів шляхом складання статистики їх цитування та кількості публікацій практично за всіма галузями природничих, соціальних та прикладних наук. JCR аналізує понад 7600 журналів за 220 дисциплінами, які публікуються 3300 видавництвами по всьому світу та допомагає виявити найбільш впливові видання в окремій галузі науки. JCR має два видання: JCR Science Edition та JCR Social Sciences Edition.

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

«ZBMATH – The database Zentralblatt MATH»  Метою є збір, систематизація, публікація та розповсюдження бібліографічних даних та рефератів книг і статей, що присвяченні всім розділам математики та її прикладне застосування в інформатиці, механіці і фізиці. Реферуються більше 2300 журналів і періодичних видань різних країн, щорічно публікується близько 80000 анотацій і рецензій, написаних більш ніж 5000 вченими. Більшість рефератів публікується англійською мовою, деякі – французькою чи німецькою.

INSPECведуча англомовна реферативна науково-технічна база даних.

Ресурс створюється Лондонським Інститутом інженерів з електротехніки ( The Institution of Electrical Engineers , IEE ) і містить в даний час більше 8 млн. записів: реферати публікацій з більш 3500 наукових журналів з фізики, електроніці, інформатиці, комп’ютерних технологій і технічних наук, майже 2 тис. матеріалів наукових конференцій. У базу включаються також описи книг , технічних звітів і дисертацій. Поповнення становить близько 400 000 записів щорічно.

Хронологічний обхват: з 1969р. по теперішній час.

База даних INSPEC відповідає друкованим виданням IEE: Science Abstracts series, Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts, Computer & Control Abstracts.

ERIC (Educational Resource Information Center) – база даних з проблем освіти. Надає доступ до повних текстів більш ніж 2200 збірників статей з проблем освіти, а також містить реферати та описи статей із понад 1000 наукових журналів з освітньої тематики. Створена міністерством освіти США та відділом досліджень і розвитку в галузі освіти.